ALEKSANDAR SALINGER (1893.-1970.)

Najpoznatiji priliški učitelj i pokretač kulturnog života, bivši kapelan, službovao je u Prilišću od 1923.do 1940.