O Prvom svjetskom ratu: "Spominki na boj"  -  Napisao: Ured Ned, 30/11/2014 - 22:50

Brojni su spominki na boj ili bolje rečeno pisanja iz kasa­rov, bolnic, zarobljeničtva ili samoga bojišća. Osebito je bogat fotomaterijal iz ono­ga vrimena kada fotografiranje nije bilo tako prošireno kao danas. Zato je slikovni materijal i malo postavljen, insceniran. Ali to moremo re­ći i za pisani materijal, jer je svako pismo, svaka karta m­­o­rala kroz vojnu cenzuru, a nije se dopušćalo da se ne­š­to uvadi iz tzv. vojne tajnovitosti.

Iz materijala iz naših sel m­o­r­emo razlikovati pisma, ka su sinkrona s vrimenom. Takova pisma imamo iz Srbije, Črne Gore, bojne luke Boke Kotorske, sa Soče tj. Isoncofronta, Galicije i ruskih logorov po Si­biriji, drugo kasnija spominja­nja na događaje i treto: zma­ljanja, molitvice, narodne ja­čke iz bojnoga vrimena, kipici sp­o­minjanja na spale ili skrsnule.

Sva pisma su prilično kratka, stereotipna s pozdravom, na­znanjedavanja zdravlja, lipimi željami za domaće i puno pitanj za domaće stanje, gospodarstvo, tovaruše i prijateljice. Rijetkokrat su upletene visti med rede o stvarnom stanju i raspoloženju na bojnom po­lju. Npr. piše Jandre Štefanšić iz Čunova svojim roditeljem 7. 10. 1914. iz srpskoga bojišća: Do­broga nimamo ništ, kot se namočimo tako se moramo usu­šit, zima je ter gladni smo, a Čuno­vac Matijaš Maas 24. 4. 1915. iz Galicije: Vuši vsagder, ne premalo, … ili iz log­o­ra zarobljenikov: Nikl je stouca upao, … piše Vorištanac Leopold Milković svojoj ženi Rozi iz sibirijskoga logora Čita, 3. 7. 1917., tako oznani da je ruski car Ni­kola zvrgljen s tronuša. A dne­vnik Ambruša Sinkovića iz Koljnofa je jedna dragocjena rijetkos u našoj bojnoj literaturi. To su male, za svitsku po­vijest neznačajne visti ali za našu malu hrvatsku grupu i pr­šonski život jako vridni dokumenti o zamučanom općenitom stanju na prvi linija fronta.

Doma su se pak zmaljale žene u dužički litanija za obrambu domovine, da domom dojdu sini i oci, nebesku ko­ru­nu za spale junake, za bago­slov vojske. Na prvom mjestu se išće utočišće kod Blažene Divice Marije, Andjela Čuvara, Svetoga Jožefa i Spasitelja Jezuša, a Križ poziva na zlamenje pobjede kao kod Konstantina na Milvinskomu mo­stu. Za tolenje domaćih je pak jačka od sedmere žalosti. Cijeli paketić molitav i jačak je n­apisala Agneza Pintarić, rodj. Krojer iz Trajštofa. A narodna jačka opiše strahote rustarsko­ga/ruskoga fronta i zarobljeni­čtva iz 1917. i spriča pale juna­ke, čije duše zdihavaju pred Božjim tronušem, kao i zaos­ta­vne divojke i pozabljene dovice/udovice.

Frakanavski načelnik Krö­pfl je po boju zapisao svoje spomi­n­ke u „frakanavsku gmajnsku knjigu“, seosku kroniku na vječni spominak. A duhovniki Pe­tar Jandrišević je u lite­rar­nom ciklusu „Iz Sandžaka“, Ivan Blažević iz „špitalja” opi­sali svoje doživ­ljaje kao vojni duhovniki.

Osobito pregledni, vr­lo sadržajni ali morebit zmi­šljeno tendenciozni su spominki cin­drofskoga Kolarića, honvida iz 18. regimenta (Naše novine 1919/28,1). Počinje s tim, da si nije mogao predstaviti na po­četku bojno zbivanje, čega su ga prvi miseci na frontu u Pře­myslu prilično friško izličili. Upoznao se je s novom tehnikom boja i gladom, sve manje i manje me­nažom, zimom, smr­znutimi nogami. Kolariću je poznava­nje hrvatskoga, nim­škoga i u­garskoga jezika dalo ugodniji žitak i med Rusi i med Nimci na talijanskom frontu, jer je s Rusi znao razgovarati hrvat­skim jezikom, jer je on med njimi bio gramotnji, a na talijanskom frontu nimškim o­­fi­cirom tumačio ugarski i ni­m­ški. Priznaje …ja sam čuda polakšanja našal krez jezike, … krez hrvatski jezik. A u Ruskom tužno ustanovi: O Sibirija, Sibirija, ti snižna mrzla, kuliku muku su ti navalila nam tužnim robom, kulike je tvoje mrzlo telo pokrlo na vseveke. Osvidočen sam, da se još p­u­no svega skriva shranjeno po ladica i drži u poštenju kao spominak na jedno sudbonosno vrime u životu naših ljudi.

Tako na zanimljiv način i nama na dobro poznatom nariječju piše "Tajednik Gradišćanski hrvatov - Hrvatske novine", a mi dodajemo dopisnicu sa slikom (ili razglednicu), koja je stigla od vojnika iz Beča roditeljima u Prilišće. Nosi pečat pošte u Beču i pošte u Prilišću a čuva je obitelj Šimunović.

Janko Boljkovac - Iveć krajnji desno

Janko Boljkovac (prvi s desna) služeći vojsku u Beču za vrijeme I. svj. rata, poslao je svojoj majci razglednicu, zapravo svoju sliku s još trojicom vojnika (dva iz Slovenije i jedan iz Primorja) na kojoj piše:

Beč, 5. I 1916. godine
Draga Mama! Danas sam primio od Vas kartu i čestitku k Novoj godini. Evo Vam šaljem moju sliku i jedan Primorac i dva Kranjca. Pozdravljam Vas i sve ostale. Zbogom Vaš nezaboravni sin Janko.

Dr Ivan Šubašić bio je na Solunskom frontu
U vrijeme Prvog svjetskog rata mobiliziran je u Austrougarsku vojsku i sudjeluje u borbama na Drini 1914. godine. Nakon toga, poslan je na Istočno bojište. Stupivši u dobrovoljačke jedinice, sudjeluje u proboju Solunskog fronta.

Iz tog doba u našem kraju poznata je pjesma koju su ispjevali vojnici na  talijanskoj granici, pod alpama, također nosi naslov “Pod alpama”, a poznata je i ova pjesma:

Teško si ga onoj majki,
koja ima sina,
pa ga daje za vojnika,
kada rat počima!

Puška pukne, rat se počne,
britka sablja zveči,
ranjen junak na zemlju pade,
iz srca zaječi.

Ranjen pade i izdahne,
s dušom se rastaja,
kamurada dozivljuje
i majku pozdravlja.

Pozdravte mi moju majku,
od sina jedinega,
kega neće, stara majka,
vidit već nikada.

(2014-12-18) NV